Algemene voorwaarden Abe freelancers

 

Laatste update: 1 april 2023 


 • Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Abe freelancers: Abe freelancers, gevestigd aan de Oosterstreek 36 8388 ND Oosterstreek.
 2. Opdrachtnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Abe freelancers wordt voorgedragen om een bepaalde opdracht uit te voeren voor een opdrachtgever, c.q. iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van Abe freelancers zo’n opdracht uitvoert. 
 3. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Abe freelancers een Opdrachtnemer voordraagt om een bepaalde opdracht uit te voeren, c.q. iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wie een Opdrachtnemer door tussenkomst van Abe freelancers een opdracht uitvoert. 
 4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Abe freelancers en de Opdrachtnemer dan wel de Opdrachtgever, waarbij Abe freelancers zich verbindt een opdracht door de Opdrachtnemer te laten uitvoeren voor de Opdrachtgever dan wel een geschikte Opdrachtnemer te vinden voor het laten uitvoeren van een opdracht voor de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dan wel de Opdrachtgever verbindt zich middels een overeenkomst jegens Abe freelancers bepaalde diensten te verrichten dan wel te aanvaarden ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht bij de Opdrachtgever.
 5. Opdracht: De bij de Opdrachtgever door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden. 


 • Toepasselijkheid 
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Abe freelancers en Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever, verband houdende met het door Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever uitvoeren van de Opdracht en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien. 
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door Abe freelancers schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
  3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever mochten worden gebruikt, of waardoor Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever naar mochten worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


 • Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten 
  1. Er is pas sprake van een overeenkomst als er een getekend contract voor de te verrichten werkzaamheden is. 
  2. Abe freelancers staat er jegens de Opdrachtgever voor in dat de werkzaamheden door de Opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg worden uitgevoerd en dat Opdrachtnemer over de vereiste vakbekwaamheid beschikt. 
  3. Abe freelancers verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. Het aanvaarden van andere opdrachten door Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst, mag de uitvoering van de onderhavige overeenkomst niet in de weg staan. 
  4. Wanneer de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever en Abe freelancers hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 
  5. Abe freelancers heeft het recht de Opdrachtnemer in deze opdracht door anderen te laten vervangen en aan Opdrachtgever een vervangende Opdrachtnemer aan te bieden, indien een Opdrachtnemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Die vervanger moet dan wel voldoen aan de door Opdrachtgever en Abe freelancers gestelde voorwaarden voor vakbekwaamheid en kwaliteit. 


 • Arbeidsduur en werktijden
  1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Opdrachtnemer aansluiten bij de eisen van het arbeidsrecht. 
  2. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Opdrachtnemer de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.


 • Werkprocedure 
  1. De Opdrachtgever verstrekt Abe freelancers voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, de beoogde looptijd van de opdracht, uurtarief en mogelijk andere vergoedingen. 
  2. Abe freelancers bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en geschikte Opdrachtnemers, welke Opdrachtnemer zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. 
  3. De Opdrachtgever heeft het recht om de voorgestelde Opdrachtnemer door Abe freelancers af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde Opdrachtnemer geen doorgang vindt. 
  4. Abe freelancers is niet aansprakelijk voor enige schade als er geen geschikte Opdrachtnemer voor de opdracht kan worden gevonden, om welke reden dan ook niet.


 • Vergoedingen
  1. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat een voldoende gedetailleerde tijd- en activiteitenverantwoording van de opdracht wordt bijgehouden, welke als basis dient voor declaratie aan Abe freelancers. Ook de onkosten worden hierin gespecificeerd verantwoord. Opdrachtnemer zorgt voor autorisatie door de Opdrachtgever van de tijd- en activiteitenverantwoording, alsmede van enige onkostendeclaratie, voordat een factuur wordt ingediend. Opdrachtgever mag de tijd- en activiteitenverantwoording niet accepteren als Opdrachtgever dit schriftelijk kan motiveren.
  2. Abe freelancers declareert de kosten zoals gemaakt onder artikel 6.1. bij de Opdrachtgever. Abe freelancers hanteert een betalingstermijn van 15 dagen na ontvangst van de factuur van de Opdrachtnemer dan wel bij de Opdrachtgever, met een maximum van 30 dagen na factuurdatum, nadat:
 • Er voldaan is aan de met Abe freelancers gesloten overeenkomst; 
 • Binnen 15 werkdagen na afloop van de betreffende factuurperiode een door de Opdrachtgever goedgekeurde tijdverantwoording en eventuele onkostenverantwoording in het bezit is van Abe freelancers; 
 • Binnen 15 werkdagen na afloop van de betreffende factuurperiode een factuur van Opdrachtnemer van het aantal uren in het bezit is van Abe freelancers. 
 • Abe freelancers akkoord gaat met de factuur. 
 • Opdrachtgever zijn betalingen aan Abe freelancers heeft verricht. 
 • Abe freelancers is niet verantwoordelijk voor en betaalt geen rente- en incassokosten bij overschrijding van het aantal maximumdagen.
 • Bij overschrijding van het maximumaantal dagen betaalt Opdrachtgever per dag een rente van 2,5 procent over het gedeclareerde aantal uren aan Abe freelancers.
 1. De aanspraak op de in artikel 6.1 genoemde vergoeding heeft Opdrachtnemer uitsluitend over de uren waarin feitelijk werkzaamheden voor de Opdrachtgever worden verricht. In alle andere gevallen waarin Opdrachtnemer in enige periode om welke redenen dan ook feitelijk geen werkzaamheden verricht voor de Opdrachtgever, heeft hij geen aanspraak op de vergoeding, noch op enige andere beloning of (schade)vergoeding van welke aard dan ook. 
 2. In geval hulpmiddelen van Abe freelancers en/of de Opdrachtnemer noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Abe freelancers de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtgever. Indien noodzakelijk, dan worden deze kosten vooraf begroot en goedgekeurd door de Opdrachtgever voordat ze in rekening worden gebracht. 
 3. Indien het gebruik van de infrastructuur bij de Opdrachtgever is voorgeschreven, neemt de Opdrachtgever deze kosten voor zijn rekening. 
 4. Indien de overeenkomst voortijdig en/ of met onmiddellijke ingang wordt beëindigd, worden de uren, waarin Opdrachtnemer feitelijk werkzaamheden voor de Opdrachtgever heeft verricht, aan Opdrachtnemer uitbetaald tot het moment dat hem het bericht van beëindiging van de overeenkomst heeft bereikt met een maximum van twee werkdagen.


 • Opdrachtgeverstarief 
  1. Het door de Opdrachtgever aan Abe freelancers verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Opdrachtnemer op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de Opdrachtnemer werkelijk gewerkte uren. 
  2. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht. 
  3. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Abe freelancers zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.


 • Ethische gedragscode
  1. Abe freelancers zal ten aanzien van persoons- en bedrijfsgegevens van Opdrachtnemer discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van Opdrachtnemer. 
  2. Opdrachtnemers worden alleen voorgesteld aan een Opdrachtgever nadat door Abe freelancers een interview met de Opdrachtnemer is afgenomen en de Opdrachtnemers zijn geïnformeerd over het bij de Opdrachtgever uit te voeren project. 
  3. Abe freelancers zal ten aanzien van persoons- en bedrijfsgegevens van Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever. 


 • Non-concurrentie 
  1. Opdrachtnemer zal gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende 12 maanden na het eindigen van de overeenkomst, geen activiteiten verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever zonder tussenkomst van Abe freelancers, dan wel ten behoeve van een met de Opdrachtgever gelieerde onderneming, op welke wijze en in welke vorm dan ook, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen, dan de activiteiten, die voortvloeien uit deze overeenkomst.
  2. Indien de overeenkomst na afloop van de genoemde einddatum wordt voortgezet (door middel van een verlengingsovereenkomst) geldt als einddatum van de overeenkomst de datum van de laatste factuur die op grond van deze overeenkomst aan opdrachtgever is verstuurd. 
  3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van een jaar na het eindigen van de overeenkomst, werknemers van Abe freelancers en/of de Opdrachtgever te benaderen teneinde werkzaamheden voor een ander en/of de Opdrachtgever te gaan verrichten. 
  4. Bij overtreding van een van deze bepalingen is Opdrachtnemer aan Abe freelancers een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van Euro 12.500,– per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Abe freelancers om nakoming van deze bepalingen te vorderen en/of volledige schadevergoeding.


 • Eigendom van auteurs- en andere rechten 
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen auteursrechten, octrooien en merkenrechten, die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn ontstaan, zullen eigendom zijn of blijven van de Opdrachtgever, voor wie Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft verricht, indien en voor zover in het kader van zijn opdracht de hiervoor omschreven rechten zijn ontstaan. 
  2. Een uitzondering op 10.1 geldt voor geproduceerd beeldmateriaal door de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever, dat wil zeggen foto- of videomateriaal. Hiervoor geldt een licentie, dan wel, gebruikersrecht. 
  3. Voor zover de rechten, als omschreven in artikel 10.1, zijn ontstaan voor Opdrachtnemer en voor vestiging en/of de overdracht van dergelijke rechten de medewerking van Opdrachtnemer noodzakelijk is, verleent Opdrachtnemer hierbij op voorhand volmacht voor de overdracht van deze rechten aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan alle handelingen met betrekking tot de vestiging en/of de overdracht van de hiervoor omschreven rechten. 
  4. Opdrachtnemer mag geproduceerde werken voor Opdrachtgever wel in zijn portfolio opnemen. 


 • Aansprakelijkheid 
  1. De Opdrachtnemer is jegens Abe freelancers aansprakelijk voor door Abe freelancers of een Opdrachtgever geleden schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de Opdrachtnemer van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 
  2. Abe freelancers is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade, geleden door de Opdrachtnemer tijdens of als gevolg van ten behoeve van de Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden. 
  3. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade en verliezen die de Opdrachtnemer mocht veroorzaken aan de Derde, Abe freelancers of overige derden. De Opdrachtnemer vrijwaart Abe freelancers tegen alle uit de hier bedoelde schade en/of verliezen voortvloeiende aanspraken van derden. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand waarvan Abe freelancers zich in dit verband heeft voorzien. 
  4. De Opdrachtnemer is zelf aansprakelijk voor het afsluiten van een afdoende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
  5. De Opdrachtnemer vrijwaart Abe freelancers van elke aansprakelijkheid jegens derden welke verband houdt of voortvloeit uit (de uitvoering van) de opdracht, zoals de Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), in geval Abe freelancers gehouden zou zijn tot een eventuele afdracht van onder andere doch niet uitsluitend heffingen in de loonsfeer.